Селско Стопанство

Съхранение на селскостопанска продукция

и производство на комбинирани фуражи.

Зърнопроизводство

Обработка на земеделски земи.

Производство на селскостопанска продукция от растителен произход.

Залесяване и Дърводобив

Лесокултурни дейности

на територията на Държавно Горско Стопанство - София

Дърва за огрев

Широколистна дървесина - бук.

Кошове по 2 куб.м. с опция за транспорт.

Основни дейности

Комбинирани фуражи

През 2016 г. ВДК-ДАПАЛИС ЕООД стартира производство на пълноценни комбинирани фуражи в модерен фуражен цех, изграден по Мярка 121 „Модернизиране на Земеделски Стопанства“ при стриктно изпълнение на европейските стандарти за производство на храни за животни.

Селско стопанство

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД е юридическо дружество със 100% частен капитал с основен предмет на дейност - обработка на земеделски земи, производство на селскостопанска продукция от растителен произход, съхранение на зърно в силозно стопанство.

Горско стопанство

ВДК-ЛЕС ЕООД извършва дърводобив на иглолистна и широколистна дървесина и дърва за огрев, както и залесяване на горски терени и неземеделски земи по договори с ЮЗДП ДП – ДГС София ТП, ОП ”УОЗГ” и Столична община.

Рециклиране

ВДК-1 ЕООД е оператор и собственик на Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци, основен процес в която е оползотворяване на неопасни отпадъци, генерирани от металургично производство.

Новини

13 септ. 2017

Успешна сертифициране по ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005

На 31.08.2017 г. ВДК-ДАПАЛИС ЕООД премина успешно и втори етап от сертификационен одит на внедрената система за управление за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, НАССР, GMP съгласно изискванията на ISO/IEC 17021-1:2015, в резултат на....

16 юли 2017

I-ви етап на сертификациoнен одит по ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД премина успешно първи етап от сертификационен одит на внедрената система за управление за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, НАССР, GMP съгласно изискванията на....

26 юни 2017

Обществена поръчка – Доставка на фураж за нуждите на ТП Пловдив, подразделение Смолян

С Решение № З-1-1206/26.06.2017 г. на изпълнителния директор на Държавно предприятие “Фонд затворно дело“ ВДК-ДАПАЛИС ЕООД беше определено за изпълнител по обществена поръчка с предмет “Доставка на фураж за....

01 юни 2017

Обществена поръчка – Доставка на фураж за нуждите на ТП Белене и ТП Враца

С Решение № З-1-1160/01.06.2017 г. на изпълнителния директор на Държавно предприятие “Фонд затворно дело“ ВДК-ДАПАЛИС ЕООД беше определено за изпълнител по обществена поръчка с предмет “Доставка на фураж за....

10 май 2017

Директни плащания – Кампания 2017 г.

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД регистрира успешно 21000 дка обработваеми площи в Кампания 2017 по Схемите за подпомагане - Схема за единно плащане на площ (СЕПП), Схема за преразпределително плащане (СПП), Схема за преходна национална помощ (ПНДП), Схема за плащане за....

15 март 2017

Сертификация по ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005

Във връзка с реализацията на ВДК-ДАПАЛИС ЕООД на пазара на производителите на пълноценни комбинирани фуражи, дружеството взе решение за разработване на нова НАССР система (Анализ на опасностите и критичните точки) и ДПП (Добри производствени....

VDK Bulgaria

"Дружествата от групата на ВДК реализират успешно дейността си в продължение на 20 години в основни за българската икономика отрасли – Селско стопанство, Горско стопанство и Опазване на околната среда. Нашите основни приоритети са качество и прецизност при производството на предлаганите продукти, коректност и стабилност в отношенията с нашите партньори."

 

Вижте повече