Мисия и визия

 

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД залага на качествени продукти за третиране на семената, продукцията и обработваните площи, на надежден и подходящ селскостопански инвентар и техника, на квалифициран и запознат със съответните изисквания персонал.

Във връзка с производството на фуражи, ВДК-ДАПАЛИС ЕООД се ангажира отговорно с разработване, внедряване и поддържане на Система за управление на безопасността на фуражите (СУБФ) в съответствие с изискванията на Регламент 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите. Дружеството стриктно се ръководи от внедрения НАССР План, което е гаранция за производство на безопасни храни в съответствие с всички законови изисквания и изискванията на клиенти.

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД има пълен контрол върху всички етапи от процеса на съхранение на зърно, като за целта осигурява автоматизиран процес на активна вентилация с контрол на влажността и непрекъснат термоконтрол.

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД  прилага превантивни мерки, за да защити суровините и готовите продукти и да елиминира всякакъв риск от консумиране на продукти, опасни за здравето на животните. За целта в обекта се извършват системни дезинсекционни и дератизационни мероприятия и мониторинг от сертифициран орган по утвърдена програма.

ВДК-1 ЕООД се ръководи от внедрената интегрирана система за управление на качеството и околната среда, в съответствие с ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

ВДК-1 ЕООД работи професионално и коректно със своите партньори. Основни приоритети на фирмата са качеството, стабилността, използването на висококачествена техника и материали за прецизно изпълнение на технологичните етапи. Стратегическа цел на Ръководството е непрекъснато да повишава качеството, степента и културата на екоцелесъобразното поведение на дружеството, в съответствие със законовите изисквания, съвременните международни стандарти и критерии при реализацията на основните задачи, стоящи пред дружеството, като отчита постиженията и добрите практики.

ВДК-1 ЕООД строго съблюдава спазването на одобрена от РИОСВ  “Програма за управление на отпадъците”, чиято основна цел е намаляване и ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, чрез създаване на екологосъобразна система за управлението им и оползотворяване на част от генерираните отпадъци при производствената дейност.

ВДК-ЛЕС ЕООД осъществява отговорно всички дейности в горските територии, спазвайки стриктно Закона за горите и свързаните с него нормативни актове. Опазването на горите е от първостепенна важност за всички, ангажирани в горския сектор, във връзка с което ръководството на ВДК-ЛЕС ЕООД има програма с конкретни мерки за повишаване на контрола върху дейностите в горите. Дърводобивът се извършва в строго съответствие с предписанията в технологичния план и съответната документация. При провеждане на дейностите в горския фонд, дружеството е поело отговорност за опазване на водните течения, опазване на почвата и превенция на ерозията, ограничаване на повредите върху оставащите на корен дървета и възобновяването, управление на отпадъците, изпълнение на трудовото законодателство и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.