Сертификация по ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005

15 март 2017

Във връзка с реализацията на ВДК-ДАПАЛИС ЕООД на пазара на производителите на пълноценни комбинирани фуражи, дружеството  взе решение за разработване на нова НАССР система (Анализ на опасностите и критичните точки) и ДПП (Добри производствени практики), които изцяло да заместят внедрените до момента, с цел въвеждане и прилагане, на Интегрирана система за управление на качество и безопасност съглано приложими стандарти ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005 за производство на комбинирани фуражи. Ние смятаме, че е изключително важно да се контролира и подобрява качеството на предлаганите от нас продукти, услуги и организация, което ще ни помогне да бъдем конкурентноспособни, да защитаваме репутацията си и да подобряваме имиджа на нашата марка.