История

 

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД се регистрира през 2010 г. като земеделски производител с 6428.79 дка обработваеми земеделски земи на територията на Столична община. Земята е предоставена на ”ВДК-Дапалис” ЕООД под аренда от кооперации и физически лица – собственици на земеделска земя.

В следващите години дружеството постепенно разширява площта на наетите земи, като през 2016 г. общата площ на обработваните от нас земеделски земи  достига до 22000 дка, разположени в седем землища на Столична община – район Кремиковци – землището на кв.Сеславци, кв.Кремиковци, с.Желява, с.Яна, гр.Бухово, с.Горни Богров, кв.Ботунец и в три землища на община Елин Пелин – землището на с.Елешница, с.Потоп и с.Столник.

Едновременно с това, дружеството инвестира в закупуване на нова селскостопанска техника и прикачен инвентар, необходими във връзка с разширяване на селскостопанските площи.

През 2011 г. ВДК-ДАПАЛИС ЕООД стартира проект за Силозно стопанство с фуражна кухня, с който кандидатства пред Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) през 2013 г. по Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“.

На 22.08.2014 г. е подписан Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ от ПРСР за периода 2007-2013 г. с ДФЗ-РА. В края на 2014 г. започва строителството по одобрения проект. Обект „Силозно стопанство с фуражна кухня“ е пуснат в експлоатация с Акт 16 през месец Декември – 2015 г.

През 2016 г. ВДК-ДАПАЛИС ЕООД прави инвестиция, свързана с автоматизацията на управлението на Обект „Силозно стопанство с фуражна кухня“. Подготвя фуражния цех за производство на пълноценни комбинирани фуражи. Започва ползването на силозното стопанство за зърносъхранение.

 

ВДК-1 ЕООД стартира през 1999г. с извършване на услуги с товарен автомобилен транспорт и пътно-строителна механизация. В следващите години постепенно разширява кръга от дейности, като с приоритет са дейностите, свързани с управление на отпадъците.

Днес ВДК-1 ЕООД е оператор и собственик на Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци, включваща два модула за предварително третиране на шлака, използвани отпадъчни леярски сърца, матрици, пресформи и пясък, отпадъчен огнеупор, окалина. Инсталацията се намира в с.Яна, Столична община. Втора инсталация, с по-малък капацитет и разлики в технологичния процес, дружеството оперира на територията на гр.Перник. Основен процес в тези инсталации е предварителното третиране /сортиране по размери, пресяване и отделяне на черни метали от непреработената шлака, използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи и пясък, отпадъчен огнеупор и окалина до получаване на преработена шлака и скрап.

ВДК-1 ЕООД извършва превози на товари със собствени бордови и самосвални автомобили и услуги с пътно-строителна техника. Дружеството разполага с ремонтна база, в която се извършва поддръжката и ремонта на автомобилите и техниката, акумулаторно помещение за зареждане на нови и дозареждане на използвани акумулатори, ел. работилница, работилница за студена обработка на металите, площадка с пароструйка и др. На територията на фирмата има обособен паркинг.

ВДК-1 ЕООД притежава производствена база /цех/ за обработка на дървен материал – първична обработка на дървения материал и производство на фасонирани материали за строителството – дъски, греди, талпи. Цехът е оборудван със съвременна технология за разбичване и разфасоване на дървения материал. Фирмата е регистрирана в регистъра на производствените марки на ДГС София със собствена производствена марка.

 

Със създаването си през 2010г. , ВДК-ЛЕС ЕООД се ориентира към развиване на дейности в горския фонд. Дърводобивът, като дейност, се осъществява на територията на ДГС София. Ползването на дървесина е на база договори с ЮЗДП ДП – ДГС София ТП, ОП ”Управление на общински гори и земи” и Столична община. Дружеството разполага с необходимата техника и инструменти за качествено усвояване на дървесината.

В последните години ВДК-ЛЕС ЕООД активно участва в процедури по залесяване на горски терени, с което допринася за развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите.