Сертификати и разрешения

 

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД е регистриран Земеделски производител в Министерство на земеделието и храните (МЗХ), ОД  ”Земеделие”-гр.София.

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД е оператор в сектор ”Фуражи” с регистриран в МЗХ – БАБХ обект за производство на комбинирани фуражи под регистрационен № 221805201.  

ВДК-1 ЕООД е оператор на Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци с издадено от ИАОС-МОСВ – гр.София - Комплексно разрешително485-Н0/2014 г.

ВДК-1 ЕООД има издадено от МОСВ – РИОСВ-Перник разрешение № 16-ДО-181-01/10.06.2013 г. за дейности с отпадъци.

ВДК-1 ЕООД притежава Лиценз за превоз на товари № 09894/07.03.2014 г. издаден от Министерство на транспорта.

ВДК-1 ЕООД има издадено от Министерството на земеделието и горите – ИАГ Удостоверение № 7404/26.04.2016 г. за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд.

ВДК–1 ЕООД e вписано в Регистъра на производствените марки на РДГ-София и притежава Производствена марка № Р01 62

ВДК-1 ЕООД е вписано в Регистъра на превозвачите на фуражи по чл.17е, ал.1 от Закона за фуражите под регистрационен номер 221805321 с удостоверение за регистрация № 386/06.06.2017 г. на ОДБХ-София град към БАБХ.

ВДК-ЛЕС ЕООД има издадено от Министерството на земеделието и горите – ИАГ Удостоверение № 7031/28.05.2015 г. за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд.