Зърносъхранение

 

Подобект Силозно стопанство, част от новоизградения по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“  Обект „Силозно стопанство с фуражна кухня“, е с 1634,66 кв.м. РЗП и се състои от шест силоза за зърно с обща вместимост 3600 (три хиляди и шестстотин) куб.м. всеки; разтоварище за зърно с елеваторна кула и силоз за влажно зърно; модул за бързо претоварване на зърно с вместимост 70 (седемдесет) куб.м. и сушилно отделение със сушилня.

Зърното се приема, настанява и съхранява опреративно, временно или дългосрочно по партиди, разграничени по качество и в зависимост от състоянията на зърнената маса по влажност, съдържание на примеси, заразеност от вредители, здравословно състояние.

При входящия контрол и зърносъхранението строго и отоворно се съблюдава внедрената система за качество и управление безопасността на фуражните суровини.

В силозното стопанство има изградена система за вентилация и непрекъснат термоконтрол, свързан с контролиране на най-чувствителния показател при съхранение на зърнена маса – температурата. С помощта на софтуерен продукт има постоянен достъп до измерванията от цифровата система за термоконтрол при съхранение на зърнените култури в силозиите.

Обектът е под контрол на сертифицирана фирма, която прилага методите на интегриран пест контрол (IPM) във връзка с въвеждането на европейските изисквания за безопасност, чрез което се ограничава използването на биоциди и се постига отсъствие на насекоми и гризачи.

Целта на контрола на вредителите е гарантираното им отстраняване с помощта на корективни мероприятия и превенции, средства за мониторинг на тяхната активност и използването на биоциди там, където това е необходимо.