Дейности

Стремежът ни е да достигнем основната цел по качеството – постигане на удоволетвореност у потребителя по отношение на предлаганите продукти и услуги.

Селско стопанство

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД е юридическо дружество със 100% частен капитал с основен предмет на дейност - обработка на земеделски земи, производство на селскостопанска продукция от растителен произход, съхранение на зърно в силозно стопанство.

Комбинирани фуражи

През 2016 г. ВДК-ДАПАЛИС ЕООД стартира производство на пълноценни комбинирани фуражи в модерен фуражен цех, изграден по Мярка 121 „Модернизиране на Земеделски Стопанства“ при стриктно изпълнение на европейските стандарти за производство на храни за животни.

Горско стопанство

ВДК-ЛЕС ЕООД извършва дърводобив на иглолистна и широколистна дървесина и дърва за огрев, както и залесяване на горски терени и неземеделски земи по договори с ЮЗДП ДП – ДГС София ТП, ОП ”УОЗГ” и Столична община.

Рециклиране

ВДК-1 ЕООД е оператор и собственик на Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци, основен процес в която е оползотворяване на неопасни отпадъци, генерирани от металургично производство.