Нашата дейност

 

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД е юридическо дружество със 100 % частен капитал, основано през 2009 г. в гр.София.

 • Дружеството стартира с основен предмет на дейност – производство на селскостопанска продукция от растителен произход, обработка на земеделски земи със селскостопанска техника.
 •  От началото на 2016 г. дружеството разширява кръга на дейностите си, като се насочва към производство на пълноценни комбинирани фуражи в собствен фуражен цех, изграден по одобрен от ДФЗ и реализиран проект по Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ от ПРСР.
 •  Съхранението на зърно в новоизграденото по същата мярка Силозно стопанство е второто ново направление в дейността.

 

ВДК-1 ЕООД е юридическо дружество със 100 % частен капитал, основано през 1999 г. в гр.София. Развива дейността си в няколко основни направления:

 •  Рециклиране на металургична шлака ;
 •  Търговия с отпадъци от черни и цветни метали ;
 •  Транспортна дейност – специализиран транспорт с товарни автомобили - бордови и самосвали ;
 •  Услуги с пътностроителна механизация – земни и изкопни работи, насипи, дренажи, полагане на пътни основи ;
 •  Дървопреработване и търговия с дървен материал за строителството.
 •  Търговия с иглолистна и широколистна дървесина и дърва за огрев.

 

ВДК-ЛЕС ЕООД е юридическо дружество със 100 % частен капитал, основано през 2010 г. в гр.София. Развива дейността си в няколко основни направления:

 •   Дърводобив на иглолистна и широколистна дървесина и дърва за огрев на територията на ДГС София.
 •   Търговия с иглолистна и широколистна дървесина и дърва за огрев.
 •   Лесокултурни дейности - залесяване на горски терени и неземеделски земи по Договори с ДГС - София, ОП ”Управление на общински гори и земи”, Столична община.