Комплексно разрешително за дейности с отпадъци

21 март 2014

На основание чл.120, ал.1, предложение първо от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), във връзка с чл.117, ал.1 от ЗООС, и чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, с Решение № 485-Н0-И0-А0/2014 на МОСВ-ИАОС, беше издадено Комплексно разрешително № 485-Н0/2014 г. на ВДК-1 ЕООД за експлоатация на Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци – по т.5.3.2 “в” от Приложение № 4 към ЗООС.