Видове фракции

 

При рециклирането на металургичната шлака се получават различни фракции, в зависимост от избрания процес на натрошаване, сепарация и типа на ситовите повърхнини.        

Основни продукти с високо съдържание на желязо - около 95% :

- леяци /скрапини/ 20/150 - едрогабаритен скрап с размери от 20 до 150 мм

- леяци /скрапини/ 150/500 - едрогабаритен скрап с размери от 150 до 500 мм

Химичният анализ на тези продукти показва високо съдържание на желязо (около 95 %), което обуславя търсенето им от металургични заводи.        

Продукти със съдържание на желязо 60 - 65% /желязосъдържащи суровини/:  

- окалина 0/8 - окалина с размери от 0 до 8 мм

- окалина 8/20 - окалина с размери от 8 до 20 мм 

Установените характеристики от химичния анализ на тези продукти - процентно съдържание на желязо около 60-65% - ги прави приложими в доменното производство.           

Обезжелезената шлак се пресява със сита с различни размери, в резултат на което се получава инертен материал в следните фракции: 

- шлак 0/12 - инертен материал с размери от 0 до 12 мм;

- шлак 12/120 - инертен материал с размери от 12 до 120 мм;

- шлак 120/250 - инертен материал с размери от 120 до 250 мм;