Изграждане на Силозно стопанство по Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“

 

През 2011 г. ВДК-ДАПАЛИС ЕООД стартира проект за Силозно стопанство с фуражна кухня, с който кандидатства пред Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) през 2013 г. по Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“.

На 22.08.2014 г. се подписа Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ от ПРСР за периода 2007-2013 г. с ДФЗ-РА. В края на 2014 г. започна строителството по одобрения проект.

Благодарение на високо квалифицирания ръководен екип, добрата организация и отличната съгласуваност между отделните специализирани звена на дружеството - строител, всички СМР бяха реализирани в условията на прецизен работен цикъл и обекта беше завършен успешно, качествено и в срок.

Обект „Силозно стопанство с фуражна кухня“ беше пуснат в експлоатация с Акт 16 през месец Декември – 2015 г.

Подобект Силозно стопанство е с 1634,66 кв.м. РЗП и се състои от шест силоза за зърно с обща вместимост 3600 (три хиляди и шестстотин) куб.м. всеки; разтоварище за зърно с елеваторна кула и силоз за влажно зърно; модул за бързо претоварване на зърно с вместимост 70 (седемдесет) куб.м. и сушилно отделение със сушилня.