Изграждане на фуражен цех за поризводство на комбинирани фуражи по мярка 121 "Модернизиране на земеделски стопанства"

 

През 2011 г. ВДК-ДАПАЛИС ЕООД стартира проект за Силозно стопанство с фуражна кухня, с който кандидатства пред Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) през 2013 г. по Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“.

На 22.08.2014 г. се подписа Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ от ПРСР за периода 2007-2013 г. с ДФЗ-РА. В края на 2014 г. започна строителството по одобрения проект.

Благодарение на високо квалифицирания ръководен екип, добрата организация и отличната съгласуваност между отделните специализирани звена на дружеството - строител, всички СМР бяха реализирани в условията на прецизен работен цикъл и обекта беше завършен успешно, качествено и в срок.

Обект „Силозно стопанство с фуражна кухня“ беше пуснат в експлоатация с Акт 16 през месец Декември – 2015 г.

Подобект Фуражна кухня е с обща РЗП 708.14 кв.м. и се състои от Фуражен цех, Склад за меки продукти, Склад за готова продукция и Административно-битова сграда.

Фуражният цех е с обща производителност от 3 (три) тона/час и се състои от следните модули: връзка с подобект „Силозно стопанство“; разтоварище за зареждане на бункерите; система от вертикален и хоризонтален транспорт; метални бункери за зърно и царевица; метални бункери за слънчогледов и соев шрот; аспирация; команден пулт за дистанционно следене и управление на работните цикли във фуражния цех и параметрите на съхраняваните компоненти на фуража.