Залесяване на неземеделски земи от общинския фонд на Столична община

 

ВДК–1 ЕООД участва и спечели конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: Залесяване на неземеделски земи от общинския фонд на Столична община и последващо отглеждане на насажденията", финансирана съгласно Договор за отпускане на финансова помощ по мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Имотите попадат върху почви с промишлено замърсяване - основно с тежки метали (олово и арсен). Преобладаващата част от имотите – в землището на  гр.Бухово, както и всички имоти за залесяване в землището на с.Яна, попадат в зона със завишена пределно допустима концентрация.

Създаването на нови горски територии е мощен инструмент за противодействие на досегашните замърсявания на околната среда от металургичния комбинат "Кремиковци", както и бъдещия завод за преработка на битови отпадъци в землището на с.Яна