Трошачно-сортировъчна инсталация (ТСИ)

 

ВДК-1 ЕООД е оператор и собственик на Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци на територията на Столична община.

За извършването на тези дейности ВДК–1 ЕООД има издадено от ИАОС-МОСВ – гр.София - Комплексно разрешително № 485-Н0/2014 г.

Втора инсталация, с по-малък капацитет и разлики в технологичния процес, дружеството оперира на територията на гр.Перник с издадено от МОСВ – РИОСВ-Перник Разрешение № 16-ДО-181-01/10.06.2013 г. за дейности с отпадъци.

Основен процес в инсталациите е предварителното третиране /сортиране по размери, пресяване и отделяне на черни метали от непреработената шлака, използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи и пясък, отпадъчен огнеупор и окалина до получаване на преработена шлака и скрап.

Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци включва два модула за предварително третиране на шлака, използвани отпадъчни леярски сърца, матрици, пресформи и пясък, отпадъчен огнеупор, окалина.

Суровините, които се подлагат на третиране в първия модул, са: 

-Непреработена шлака - код 10 02 02

-Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи - код 10 09 08

-Облицовъчни огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси код - 16 11 02

-Нагар/окалина - код 10 02 10

Основният възел на този модул е челюстна трошачка, посредством която става раздробяване на материала, който по-нататък се подлага на пресяване, магнитно сепариране, сортиране и разделяне по фракции. 

Суровините, които се подлагат на третиране във втори модул, са :

- метална фракция – размер 0-150 мм 

Основният възел на този модул е роторна трошачка, посредством която става раздробяване на металната фракция, която по нататък се подлага на пресяване, магнитно сепариране, сортиране и разделяне по фракции.

Като резултат от процеса на третиране на металургичната шлака в Инсталация за третиране на шлака и други производствени отпадъци, дружеството предлага  на пазара следните продукти:

- желязо под формата на едрогабаритен скрап с код 19 12 02– над 15 мм

- гранулирана окалина с код 10 02 10 – от 5 до 15 мм

- окалина с код 10 02 10 – под 5 мм

- различни фракции преработена шлака с код 10 02 01, в зависимост от изискванията на пазара.