Фуражен Цех

 

Подобект Фуражна кухня, част от новоизградения по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“  Обект „Силозно стопанство с фуражна кухня“, е с обща РЗП 708.14 кв.м. и се състои от Фуражен цех, Склад за меки продукти, Склад за готова продукция и Административно-битова сграда.

Фуражният цех е с обща производителност от 3 (три) тона/час и се състои от следните модули: връзка с подобект „Силозно стопанство“; разтоварище за зареждане на бункерите; система от вертикален и хоризонтален транспорт; метални бункери за зърно и царевица; метални бункери за слънчогледов и соев шрот; аспирация; команден пулт за дистанционно следене и управление на работните цикли във фуражния цех и параметрите на съхраняваните компоненти на фуража.  

За правилната организация на производствената дейност се осъществява непрекъснат мониторинг, който включва постоянно наблюдение и проверка за:

-        Правилното функциониране на електронната отчитаща система и дозирането на суровините;

-        Чистота на магнитните сепаратори;

-        Хомогенизиране на фуражите;

-        Организация на работата за недопускане на замърсяване на фуражите;

-        Правилно съхранение на суровините и фуражите в производствена зала;

-        Организация на работата и санитарно-хигиенното поддържане на предприятието;

-        Поддържане на личната хигиена;

-        Проследимост на производството и управление на несъответстващи продукти;

-        Етикетиране на готовите продукти

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД строго и отговорно съблюдава внедрената в дружеството система за управление на процеса – производство на комбинирани фуражи - в съответствие с изискванията на НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points), adopted by the CODEX Alimentarius Commission), Добрите Производствени Практики (GMP), ISO 22000:2005 (Система за управление безопасността на храните), ISO 9001:2015 (Система за управление на качеството).