Залесяване

 

ВДК-ЛЕС ЕООД активно участва в процедури по залесяване на горски терени, с което допринася за развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите. Изпълнените поръчки са по договори с ЮЗДП ДП – ДГС София ТП, ОП ”Управление на общински гори и земи”

През 2010 г. ВДК-1 ЕООД участва в проект на Столична община за залесяване на неземеделски земи. Реализирането на такава дейност води до подобряване на условията за устойчиво икономическо и екологично стопанисване на тези земи. Наред с това, създаването на горски култури благоприятства подобряване на микроклиматичните условия в прилежащите земеделски земи.