Дърводобив

 

ВДК-ЛЕС ЕООД има издадено от Министерството на земеделието и горите – Изпълнителна агенция по горите Удостоверение № 7031/28.05.2015 г. за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд.

Дърводобивът, като дейност, се осъществява на територията на ДГС София. Дружеството извършва добив на иглолистна и широколистна дървесина и дърва за огрев по договори с ЮЗДП ДП – ДГС София ТП, ОП ”Управление на общински гори и земи” и Столична община.
Дърводобивът се извършва в строго съответствие с предписанията в технологичния план, изискванията на възложителя и нормативните разпоредби.


ВДК–ЛЕС ЕООД
 разполага с необходимата техника и инструменти за осъществяване на дейности в горския фонд: 

-      Трактор с лебедка;

-      Трактор с кран;

-      Булдозер;

-      Товарен автомобил - урал бордови;

-      Моторни триони;

-      Други машини и инструменти, необходими за извършване на дейността.